Monday  through 
Thursday
8:30AM to 12:00PM

 Tuesday & Thursday
3:00PM to 8:00PM